Algemene Voorwaarden voor bedrijven

Bekijk de algemene voorwaarden voor bedrijven in PDF-formaat.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn in aanvulling op de bepalingen van hoofdstuk A – Algemeen Deel – van toepassing op een aanbieding of overeenkomst inzake de uitvoering van werkzaamheden (daaronder begrepen diensten), namelijk:

 • onderhoudswerkzaamheden;
 • reparatiewerkzaamheden;
 • plaatsingswerkzaamheden;
 • inspectie/certificeringswerkzaamheden.

ARTIKEL 2 – ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN


 1. Een onderhoudsovereenkomst wordt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald in die overeenkomst, aangegaan voor onbepaalde tijd.
  Een onderhoudsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan door Lasaulec B.V. en de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van
  een opzegtermijn van 3 (drie) maanden tegen het eind van een kalendermaand. Lasaulec B.V. kan een onderhoudsovereenkomst ook ingeval die is
  aangaan voor bepaalde tijd met onmiddellijke ingang opzeggen in geval de opdrachtgever een verplichting uit die overeenkomst niet nakomt, in staat van
  faillissement wordt verklaard of (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 2. Een onderhoudsovereenkomst houdt in de uitvoering van de in die overeenkomst omschreven onderhoudswerkzaamheden voor de in die overeenkomst
  omschreven zaak op de in die overeenkomst omschreven plaats. Lasaulec B.V. is niet gehouden haar verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst na te komen in elk van de navolgende gevallen dat:


 • een ander dan Lasaulec B.V. (onderhouds)werkzaamheden aan de zaak waarop het onderhoud betrekking heeft, heeft uitgevoerd;
 • de voorschriften inzake het gebruik en/of onderhoud van de zaak niet zijn nageleefd.

 1. Lasaulec B.V. zal naast de in de overeenkomst omschreven vergoeding te allen tijde aan de opdrachtgever in rekening brengen tegen de alsdan bij haar geldende tarieven:


 • vervanging van onderdelen;
 • kosten veroorzaakt doordat niet terstond op de afgesproken tijd met de werkzaamheden een aanvang kan worden gemaakt of doordat deze niet continu kan worden uitgevoerd ten gevolge van een niet aan Lasaulec B.V. toe te rekenen oorzaak;
 • zonder grond door de opdrachtgever verzochte onderhoud.
  De vergoeding voor het onderhoud is gebaseerd op de overeengekomen maximum
  gebruiksduur van de zaak.

 1. De vergoeding vermeld in de overeenkomst is gebaseerd op het loon- en prijspeil geldend op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.De vergoedingen zullen jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan eventuele wijzigingen van het loon- en prijspeil.
 2. De betaling van de vergoeding vermeld in de overeenkomst dient te geschieden vóór het ingaan van de periode waarop de onderhoudswerkzaamheden betrekking hebben. Betaling van de overige bedragen dient te geschieden, ter keuze van Lasaulec B.V. of voor de aanvang van door haar aan te geven werkzaamheden of binnen 30 (dertig) dagen na uitvoering daarvan.
 3. Lasaulec B.V. wordt eigenaar van de onderdelen en materialen die door haar in de apparatuur worden vervangen.De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Lasaulec B.V. geen werkzaamheden aan de apparatuur uitvoeren.


ARTIKEL 3 – PLAATSINGSWERKZAAMHEDEN


 1. Een overeenkomst inzake de plaatsing van een zaak houdt in de uitvoering van de in die overeenkomst omschreven werkzaamheden op in die overeenkomst
  omschreven plaats. Andere werkzaamheden, daaronder mede begrepen levering van zaken dan de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden zijn daarin niet begrepen.
 2. Lasaulec B.V. zal naast de in de overeenkomst omschreven vergoeding te allen tijde aan de opdrachtgever in rekening brengen tegen de alsdan
  geldende tarieven de kosten veroorzaakt doordat niet terstond op de afgesproken tijd met de werkzaamheden een aanvang kan worden gemaakt of
  deze niet continu kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van een niet aan Lasaulec B.V. toe te rekenen oorzaak.


ARTIKEL 4 – REPARATIEWERKZAAMHEDEN


 1. Een overeenkomst inzake de reparatie van een zaak houdt tevens in de opdracht tot het wegnemen van tekortkomingen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijken.
 2. Lasaulec B.V. wordt eigenaar van de onderdelen en de materialen van de zaak die in het kader van de reparatiewerkzaamheden zijn vervangen zonder terzake een vergoeding verschuldigd te zijn.
 3. Lasaulec B.V. brengt voor de door haar uit te voeren reparatiewerkzaamheden de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven in rekening.
 4. Een door Lasaulec B.V. in de overeenkomst opgegeven prijsindicatie geldt slechts bij benadering en is gebaseerd op het wegnemen van de op dat moment zichtbare tekortkoming. Een prijsindicatie ontneemt Lasaulec B.V. niet het recht om eventuele kosten boven het bedrag van de indicatie in rekening te brengen.
 5. In geval is overeengekomen dat Lasaulec B.V. een tekortkoming in een zaak onderzoekt, zal Lasaulec B.V. dit onderzoek uitvoeren tegen de bij haar op het moment van de totstandkoming van die overeenkomst geldende tarieven.


ARTIKEL 5 – INSPECTIE / CERTIFICERING - WERKZAAMHEDEN


 1. Een overeenkomst inzake de inspectie/certificering van een zaak houdt in de uitvoering van de in die overeenkomst specifiek omschreven werkzaamheden op de in die overeenkomst omschreven plaats. Andere werkzaamheden, waaronder mede begrepen de levering van zaken dan die vermeld in die overeenkomst zijn daarin niet begrepen.
 2. Lasaulec B.V. zal naast de in de overeenkomst omschreven vergoeding te allen tijde aan de opdrachtgever in rekening brengen tegen de alsdan bij haar geldende tarieven de kosten veroorzaakt doordat niet terstond op de afgesproken tijd met de werkzaamheden een aanvang worden gemaakt of deze niet continu kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van een niet aan Lasaulec B.V. toe te rekenen oorzaak van een niet aan Lasaulec B.V. toe te rekenen oorzaak.


ARTIKEL 6 – AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE UITVOERING WERKZAAMHEDEN

In het geval Lasaulec B.V. bij de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, geldt het navolgende:
a. Lasaulec B.V. heeft de leiding van de werkzaamheden en bepaalt de wijze alsmede de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden;
b. De opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgdragen dat:

 • het personeel van Lasaulec B.V. de mogelijkheid heeft de werkzaamheden aan te vangen en deze gedurende de normale werkuren en in geval door Lasaulec B.V. aan de opdrachtgever is meegedeeld, buiten de normale werkuren voort te zetten alsmede dat geschikte behuizing en/of voorzieningen voor dit personeel aanwezig zijn;
 • de ruimte waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd toegankelijk is voor door Lasaulec B.V. te bepalen werktuigen alsmede voldoet aan door Lasaulec B.V. te stellen eisen;
  c. De opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor:
 • de uitvoering van werkzaamheden of het aanbrengen van werken of voorzieningen die naar het oordeel van Lasaulec B.V. voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of de te monteren zaak nodig zijn;
 • het ter beschikking stellen van personeel, werktuigen en andere zaken die naar het oordeel van Lasaulec B.V. voor het uitoefenen van de werkzaamheden nodig zijn. Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever niet tijdig aan één van deze voorwaarden voldoet zijn voor rekening van de opdrachtgever.