Algemene voorwaarden

Inleiding

De bepalingen van hoofdstuk A – Algemeen deel – (artikelen 1 tot en met 24) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Lasaulec B.V. met een opdrachtgever inzake de levering van een zaak of uitvoering door Lasaulec B.V. van werkzaamheden, daaronder mede begrepen diensten.

De bepalingen van hoofdstuk B – Bijzonder deel – (artikelen 25 tot en met 30) zijn in aanvulling op de bepalingen van hoofdstuk A – Algemeen deel – van toepassing zijn op aanbiedingen van of overeenkomsten met Lasaulec B.V. met een opdrachtgever inzake de uitvoering door Lasaulec B.V. van werkzaamheden, waaronder mede begrepen diensten, namelijk:

HOOFDSTUK A – ALGEMEEN DEEL

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van of overeenkomsten met Lasaulec B.V. inzake de levering door Lasaulec B.V. van een zaak of uitvoering door Lasaulec B.V. van werkzaamheden daaronder begrepen diensten, voor zover in die aanbieding of die overeenkomst daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. aanbieding: aanbieding van Lasaulec B.V. inzake de levering door Lasaulec B.V. van een zaak en/of de uitvoering door Lasaulec B.V. van werkzaamheden.
  2. overeenkomst: overeenkomst tussen Lasaulec B.V. en de opdrachtgever inzake de levering van een zaak en/of de uitvoering van werkzaamheden.
 3. In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder opdrachtgever, degene tot wie Lasaulec B.V. de aanbieding heeft gericht.
 4. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Lasaulec B.V. niet aanvaard.
 5. Toezeggingen door of afspraken met werknemers van Lasaulec B.V. die daarvoor geen bevoegdheid hebben, binden deze eerst nadat en voor zover zij door Lasaulec B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Toezeggingen door of afspraken met werknemers van Lasaulec B.V. over een voor Lasaulec B.V. nadelige afwijking van deze voorwaarden, binden deze eerst nadat en voor zover zij door Lasaulec B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Lasaulec B.V. bedingt de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen, in het bijzonder die inzake de aansprakelijkheid en vrijwaring, eveneens voor degenen die zij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld alsmede haar werknemers.
 8. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden eveneens verstaan een mededeling bij telefax, e-mail of andere vorm van elektronische overbrenging.

ARTIKEL 2 – CATALOGI, BROCHURES, BESCHRIJVINGEN E.D.

 1. De gegevens vermeld in catalogi, brochures, beschrijvingen e.d. van, of ter beschikking gesteld door, Lasaulec B.V. zijn voor Lasaulec B.V. slechts bindend in geval en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld in een aanbieding of een overeenkomst.

ARTIKEL 3 – AANBIEDING

 1. Elke aanbieding is vrijblijvend in geval en voor zover daarin niet uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Lasaulec B.V. onder normale omstandigheden en tijdens normale werktijden.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

 1. Elke overeenkomst is voor Lasaulec B.V. eerst bindend in geval en op het moment dat deze is vastgelegd in een door Lasaulec B.V. en de opdrachtgever ondertekend document of in een door Lasaulec B.V. ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging, en bij het ontbreken daarvan, in geval het op het moment dat Lasaulec B.V. aan de opdrachtgever een factuur voor de levering heeft uitgereikt.
 2. Lasaulec B.V. heeft ingevolge de overeenkomst het recht om aan de opdrachtgever in rekening te brengen:
  1. orderkosten, namelijk de kosten van uitvoering van de overeenkomst waaronder kosten van vervoer ingeval franco levering is overeengekomen, overeenkomstig een op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bij Lasaulec B.V. geldende regeling voor overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van een zaak of uitvoering van werkzaamheden beneden een in die regeling bepaald bedrag.
  2. meerwerk, namelijk datgene dat door Lasaulec B.V. in overleg met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of uitgevoerd.
  3. terugleveringskosten overeenkomstig een op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bij Lasaulec B.V. geldende regeling voor overeenkomsten die betrekking hebben op de teruglevering van een zaak die door Lasaulec B.V. uit voorraad is geleverd.

ARTIKEL 5 – PRIJS / KORTING

 1. De in een aanbieding of overeenkomst opgegeven prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op levering af magazijn van de betrokken vestiging van Lasaulec B.V.
 2. Een overeengekomen kortingsregeling voor een opdrachtgever geldt niet voor onderdelen en materialen die Lasaulec B.V. gebruikt voor of verwerkt bij het wegnemen van een tekortkoming uit hoofde van haar garantieverplichting of bij de uitvoering van onderhoud-, reparatie- en montagewerkzaamheden.

ARTIKEL 6 – LEVERTIJD

 1. De door Lasaulec B.V. in een aanbieding of overeenkomst opgegeven levertijd of andere termijn geldt slechts bij benadering en is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of overeenkomst geldende omstandigheden alsmede op tijdige levering aan leverancier van hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is.
 2. Lasaulec B.V. is slechts gehouden aan een levertijd of andere termijn in geval en voor zover deze in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk en als fatale termijn is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd of een andere termijn geeft aan de opdrachtgever nimmer aanspraak op enig recht op schadevergoeding. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens te late levering indien deze levering, na ingebrekestelling van Lasaulec B.V. hiertoe, langer dan 10 weken uitblijft.

ARTIKEL 7 – LEVERING

 1. De levering van een zaak geschiedt in geval franco levering is overeengekomen, op het moment dat Lasaulec B.V. de zaak op het door de opdrachtgever opgegeven adres heeft afgeleverd, en in geval de opdrachtgever de zaak alsdan niet aanvaardt, schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaak is aangeboden.
 2. De levering van een zaak geschiedt in geval geen franco levering is overeengekomen op het moment dat de opdrachtgever de zaak heeft afgenomen of Lasaulec B.V. aan de opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat de zaak voor afneming gereed staat.
 3. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de levering van een zaak niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door Lasaulec B.V. en de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd, waarbij Lasaulec B.V. zal aangeven binnen welke termijn die tekortkomingen zijn weggenomen.
 4. In geval plaatsing van de te leveren zaak is overeengekomen geschiedt de levering van de zaak op het moment dat Lasaulec B.V. de plaatsingswerkzaamheden oplevert.
 5. De oplevering van (plaatsings)werkzaamheden geschiedt op het moment dat de opdrachtgever deze heeft afgenomen en goedgekeurd.
 6. De werkzaamheden gelden als afgenomen en goedgekeurd:
  1. in geval de opdrachtgever niet op het door Lasaulec B.V. voor de levering aangezegde tijdstip aan een afname en keuring meewerkt dan wel ten onrechte of ongemotiveerd goedkeuring weigert.
  2. in geval de opdrachtgever eventuele tekortkomingen niet onmiddellijk bij de afname kenbaar heeft gemaakt en niet binnen 24 uur nadien aan Lasaulec B.V. schriftelijk heeft bevestigd.
 7. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de oplevering van (plaatsings)werkzaamheden niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door Lasaulec B.V. en de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd waarbij Lasaulec B.V. zal aangeven binnen welke termijn die tekortkomingen zijn weggenomen.

ARTIKEL 8 - VERVOER

 1. in het geval franco levering van de zaak is overeengekomen heeft Lasaulec B.V. het recht aan opdrachtgever de orderkosten bedoeld in artikel 4 lid 2 in rekening te brengen.Het vervoer van de zaak geschiedt in dat geval voor rekening en risico van Lasaulec B.V.
 2. In het geval geen franco levering is overeengekomen zal de opdrachtgever zelf zorgdragen voor inlading alsmede het vervoer van de zaak.
 3. In geval Lasaulec B.V. in gevallen dat geen franco levering is overeengekomen op verzoek van de opdrachtgever de zaak vervoert, geschiedt het vervoer voor rekening en risico van de opdrachtgever op een wijze en door middelen die door Lasaulec B.V. worden bepaald.

ARTIKEL 9 – EMBALLAGE

 1. De kosten van emballage zijn niet in de prijs begrepen en worden door Lasaulec B.V. afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Lasaulec neemt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de emballage niet terug.

ARTIKEL 10 – LEVERING OP ZICHT

 1. Een overeenkomst komt tot stand en de levering geldt als te zijn geschied in geval de opdrachtgever de zaken die door Lasaulec B.V. aan hem op zicht of op proef zijn geleverd, niet binnen 5 (vijf) werkdagen franco aan Lasaulec B.V. heeft geretourneerd, voor een ander doel heeft gebruikt, heeft gewijzigd of beschadigd.
 2. Lasaulec B.V. heeft het recht de zaak respectievelijk de werkzaamheden in gedeelten te leveren respectievelijk uit te voeren.In dat geval zijn op elke deellevering respectievelijk deeluitvoering afzonderlijk de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing, in het bijzonder de bepalingen inzake betaling, reclamering en garantie.

ARTIKEL 11 – RETOURZENDINGEN

 1. De opdrachtgever heeft het recht een zaak die door Lasaulec B.V. uit voorraad is geleverd, binnen 3 (drie) werkdagen na de levering aan hem van die zaak aan Lasaulec B.V. terug te leveren.
 2. Lasaulec B.V. heeft het recht aan de opdrachtgever terugleveringskosten bedoeld in artikel 4 lid 2 in rekening te brengen.
 3. Lasaulec B.V. is niet verplicht een zaak die door haar niet uit voorraad is geleverd of een zaak die door haar uit voorraad is geleverd doch niet binnen 3 (drie) werkdagen na de levering zijn teruggeleverd, terug te nemen.

ARTIKEL 12 – OVERGANG RISICO

 1. De opdrachtgever draagt direct nadat de levering van de zaak als bedoeld in artikel 7 heeft plaatsgevonden het risico van schade, die aan of door de zaak ontstaat.

ARTIKEL 13 – OVERGANG EIGENDOM

 1. De eigendom van de zaak gaat eerst op de opdrachtgever over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen hij aan Lasaulec B.V. uit hoofde van de overeenkomst alsmede (een) eerdere overeenkomst(en) is verschuldigd, inclusief rente en kosten, volledig aan Lasaulec B.V. heeft voldaan.
 2. De opdrachtgever zal zolang hij aan Lasaulec B.V. niet al hetgeen hij aan Lasaulec B.V. uit dien hoofde verschuldigd is, heeft voldaan, de za(a)k(en) niet vervreemden of bezwaren.

ARTIKEL 14 – BETALING

 1. Betaling van de prijs voor de zaak respectievelijk de werkzaamheden geschiedt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, ter keuze van Lasaulec B.V., of voor de levering respectievelijk voor de uitvoering of binnen 30 (dertig) dagen nadien.
 2. Betaling van orderkosten respectievelijk meerwerk geschiedt direct na de totstandkoming van de overeenkomst respectievelijk direct nadat het meerwerk is uitgevoerd.
 3. Betaling van de kosten van het vervoer of de emballage geschiedt op het moment dat de betaling van de prijs voor de zaak of de werkzaamheden dient te geschieden.
 4. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Lasaulec B.V. het bedrag dat hij uit hoofde van de overeenkomst aan Lasaulec B.V. verschuldigd zal zijn vooruitbetalen en/of daarvoor naar het oordeel van Lasaulec B.V. genoegzame zekerheid stellen.
 5. Betaling dient te geschieden zonder enig aftrek of verrekening, effectief in Euro’s, op een door Lasaulec B.V. aangegeven rekeningnummer.
 6. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval aan Lasaulec B.V. over het bedrag dat niet tijdig is voldaan vanaf de vervaldatum een rente van drie punten boven de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente verschuldigd.
 7. De kosten die Lasaulec B.V. dient te maken voor de inning van haar vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Lasaulec B.V. heeft het recht een vordering op de opdrachtgever te verrekenen met een schuld die zij of een vennootschap, onderdeel van de Lasaulec Groep aan de opdrachtgever heeft.
 9. Een betaling wordt toegerekend aan de door Lasaulec B.V. te bepalen schuld(en) die de opdrachtgever volgens de boeken van Lasaulec B.V. of van een vennootschap onderdeel van de Lasaulec Groep aan Lasaulec B.V. of aan die vennootschap heeft.

ARTIKEL 15 – RECLAMERING

 1. Reclamering bij Lasaulec B.V. terzake van een tekortkoming in een zaak of werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden, namelijk als volgt:
  1. bij een waarneembare tekortkoming direct bij levering van de zaak of de oplevering van de werkzaamheden
  2. bij een niet-waarneembare tekortkoming binnen 3 (drie) dagen na ontdekking daarvan.
 2. Een tekortkoming geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, niet nakoming of opschorting van zijn verplichtingen.
 3. De opdrachtgever zal Lasaulec B.V. direct in kennis stellen ingeval een zaak is geleverd zonder de voorschriften inzake het gebruik of het onderhoud van die zaak.
 4. De opdrachtgever zal de zaak zonder deze voorschriften niet in gebruik nemen.

ARTIKEL 16 – GARANTIE

 1. Lasaulec B.V. staat in voor de deugdelijkheid van een zaak die door haar is geleverd in die zin dat zij kosteloos gebreken waarvan de opdrachtgever bewijst dat die binnen 6 (zes) maanden na levering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een tekortkoming in de constructie, de assemblage of het materiaal, zal wegnemen, namelijk door die zaak te vervangen of te repareren.
 2. Lasaulec B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de werkzaamheden die door haar zijn opgeleverd, in die zin dat zij kosteloos een tekortkoming waarvan de opdrachtgever bewijst dat die is ontstaan binnen 3 (drie) maanden na oplevering van de werkzaamheden, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een tekortkoming in die (plaatsings)werkzaamheden, zal wegnemen, namelijk door die werkzaamheden opnieuw uit te voeren.
 3. De opdrachtgever zal Lasaulec B.V. in staat stellen een eventuele tekortkoming te onderzoeken en weg te nemen. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever in geval Lasaulec B.V. bij het onderzoek blijkt dat geen sprake is van een tekortkoming waarvoor haar garantie geldt. Hetgeen in hoofdstuk B – Bijzonder Deel – artikel 30 is bepaald is van overeenkomstige toepassing.
 4. De kosten voor het wegnemen van de tekortkoming, daaronder begrepen de kosten van de- en montage, vervoer e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Lasaulec B.V. wordt eigenaar van de onderdelen en de materialen van de zaak die door haar in het kader van de nakoming van haar garantie zijn vervangen, zonder terzake een vergoeding verschuldigd zijn.
 6. Niet onder de garantie valt in ieder geval een tekortkoming die optreedt of het gevolg is van:
  1. ander dan normaal gebruik.
  2. het naleven van een overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen en/of werkzaamheden
  3. het niet nakomen van voorschriften inzake het gebruik en/of het onderhoud van de zaak
  4. constructie, werkwijze of materiaal die op verzoek van de opdrachtgever is toegepast alsmede onderdelen en materialen die de opdrachtgever heeft aangeleverd
 7. Elke garantie vervalt in geval en op het moment dat:
  1. door de opdrachtgever of derden (reparatie)werkzaamheden aan de zaak zijn uitgevoerd.
  2. de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst jegens Lasaulec B.V. niet is nagekomen.
 8. Een garantie voor een tekortkoming vervalt in geval en op het moment dat de opdrachtgever bij Lasaulec B.V. niet met inachtneming van hetgeen in artikel 15 lid 1 is bepaald heeft gereclameerd.
 9. De garantie voor een zaak of onderdelen die Lasaulec B.V. van derden heeft betrokken is in afwijking van hetgeen hiervoor in dit artikel is bepaald, in omvang en duur beperkt tot de garantie die de toeleverancier van die zaak of onderdelen Lasaulec B.V. daarvoor heeft verstrekt. Lasaulec B.V. zal terzake aan haar garantie jegens de opdrachtgever hebben voldaan door de overdracht aan de opdrachtgever van haar eventuele aanspraken terzake jegens haar toeleverancier.
 10. Lasaulec B.V. is uitsluitend gehouden in Nederland haar garantieverplichting na te komen.

ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Lasaulec B.V. is beperkt, namelijk:
  1. tot het moment van de levering van de zaak of oplevering van de werkzaamheden, tot nakoming van die verplichting.
  2. na het moment van levering van de zaak of oplevering van de werkzaamheden, tot nakoming van de in artikel 16 omschreven garantieverplichting.
 2. Elke vordering tot schadevergoeding behoudens die terzake van het niet nakomen van de hiervoor omschreven verplichting, is uitgesloten.
 3. Elke vordering terzake van indirecte schade daaronder begrepen bedrijfsschade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van Lasaulec B.V. is tenslotte onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald te allen tijde beperkt tot een bedrag dat door de verzekeraar van haar aansprakelijkheid terzake wordt uitgekeerd.

ARTIKEL 18 – VRIJWARING

 1. De opdrachtgever zal Lasaulec B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor Lasaulec B.V. in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever heeft uitgesloten.

ARTIKEL 19 – OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van Lasaulec B.V., ook al was deze bij de totstandkoming van de overeenkomst voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd, zoals maar niet beperkt tot beleidsmaatregelen, brand, ongevallen, schade aan de te leveren zaak, onwerkbaar weer, het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken en de uitvoering van werkzaamheden door derden, transport- moeilijkheden, bedrijfs- of arbeidsstoornis, stakingen e.d.

ARTIKEL 20 – OPSCHORTING

 1. Lasaulec B.V. heeft het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten in elk van de navolgende gevallen dat:
  1. Lasaulec B.V. door overmacht verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen.
  2. de opdrachtgever een verplichting niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of één of meer van zijn goederen in beslag worden genomen.
  3. Lasaulec B.V. zal de opdrachtgever van een opschorting schriftelijk in kennis stellen.

ARTIKEL 21 – ONTBINDING

 1. Lasaulec B.V. en de opdrachtgever hebben elk recht de overeenkomst voor dat deel dat nog niet is uitgevoerd, te ontbinden in het geval Lasaulec B.V. door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren. Lasaulec B.V. heeft in dat geval het recht op betaling van hetgeen zij inmiddels aan kosten voor de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.
 2. Lasaulec B.V. heeft het recht de overeenkomst voor dat deel dat niet is uitgevoerd te ontbinden in het geval de opdrachtgever een verplichting niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt. Lasaulec B.V. heeft in dat geval jegens de opdrachtgever aanspraak op betaling van die bedragen die de opdrachtgever zou zijn verschuldigd in geval de overeenkomst volledig was uitgevoerd.
 3. Een ontbinding bedoeld in dit artikel dient te geschieden door een schriftelijke mededeling van degene die ontbindt aan de ander.
 4. De opdrachtgever heeft behoudens hetgeen in dit artikel in lid 1 is bepaald niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 22 – OVERDRACHT OVEREENKOMST – RECHTEN

 1. Lasaulec B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder de toestemming van de opdrachtgever aan een derde over te dragen of door een derde te laten uitvoeren.
 2. De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van Lasaulec B.V. niet het recht zijn rechten daaronder begrepen vorderingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of te bezwaren.

ARTIKEL 23 – GESCHILLEN

 1. Op een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

ARTIKEL 24 – BEVOEGDE RECHTER

 1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of van een overeenkomst die daaruit voortvloeit zullen bij uitsluiting van een andere rechter worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Leeuwarden, onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en/of cassatie.

HOOFDSTUK B – BIJZONDER DEEL

ARTIKEL 25 – ALGEMEEN

 1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn in aanvulling op de bepalingen van hoofdstuk A – Algemeen Deel van toepassing op een aanbieding of overeenkomst inzake de uitvoering van werkzaamheden (daaronder begrepen diensten), namelijk:
  1. onderhoudswerkzaamheden.
  2. reparatiewerkzaamheden
  3. plaatsingswerkzaamheden
  4. inspectie/certificeringswerkzaamheden.

ARTIKEL 26 – ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

 1. Een onderhoudsovereenkomst wordt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald in die overeenkomst, aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Een onderhoudsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan door Lasaulec B.V. en de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden tegen het eind van een kalendermaand.
 3. Lasaulec B.V. kan een onderhoudsovereenkomst ook ingeval die is aangaan voor bepaalde tijd met onmiddellijke ingang opzeggen in geval de opdrachtgever een verplichting uit die overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt.
 4. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 5. Een onderhoudsovereenkomst houdt in de uitvoering van de in die overeenkomst omschreven onderhoudswerkzaamheden voor de in die overeenkomst omschreven zaak op de in die overeenkomst omschreven plaats.
 6. Lasaulec B.V. is niet gehouden haar verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst na te komen in elk van de navolgende gevallen dat:
  1. een ander dan Lasaulec B.V. (onderhouds)werkzaamheden aan de zaak waarop het onderhoud betrekking heeft, heeft uitgevoerd.
  2. de voorschriften inzake het gebruik en/of onderhoud van de zaak niet zijn nageleefd.
 7. Lasaulec B.V. zal naast de in de overeenkomst omschreven vergoeding te allen tijde aan de opdrachtgever in rekening brengen tegen de alsdan bij haar geldende tarieven:
  1. vervanging van onderdelen.
  2. kosten veroorzaakt doordat niet terstond op de afgesproken tijd met de werkzaamheden een aanvang kan worden gemaakt of doordat deze niet continu kan worden uitgevoerd ten gevolge van een niet aan Lasaulec B.V. toe te rekenen oorzaak
  3. zonder grond door de opdrachtgever verzochte onderhoud.
  4. De vergoeding voor het onderhoud is gebaseerd op de overeengekomen maximum gebruiksduur van de zaak.
 8. De vergoeding vermeld in de overeenkomst is gebaseerd op het loon- en prijspeil geldend op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
 9. De vergoedingen zullen jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan eventuele wijzigingen van het loon- en prijspeil.
 10. De betaling van de vergoeding vermeld in de overeenkomst dient te geschieden vóór het ingaan van de periode waarop de onderhoudswerkzaamheden betrekking hebben.
 11. Betaling van de overige bedragen dient te geschieden, ter keuze van Lasaulec B.V. of voor de aanvang van door haar aan te geven werkzaamheden of binnen 30 (dertig) dagen na uitvoering daarvan.
 12. Lasaulec B.V. wordt eigenaar van de onderdelen en materialen die door haar in de apparatuur worden vervangen.
 13. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Lasaulec B.V. geen werkzaamheden aan de apparatuur uitvoeren.

ARTIKEL 27 – PLAATSINGSWERKZAAMHEDEN

 1. Een overeenkomst inzake de plaatsing van een zaak houdt in de uitvoering van de in die overeenkomst omschreven werkzaamheden op in die overeenkomst omschreven plaats.
 2. Andere werkzaamheden, daaronder mede begrepen levering van zaken dan de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden zijn daarin niet begrepen.
 3. Lasaulec B.V. zal naast de in de overeenkomst omschreven vergoeding te allen tijde aan de opdrachtgever in rekening brengen tegen de alsdan geldende tarieven de kosten veroorzaakt doordat niet terstond op de afgesproken tijd met de werkzaamheden een aanvang kan worden gemaakt of deze niet continu kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van een niet aan Lasaulec B.V. toe te rekenen oorzaak.

ARTIKEL 28 – REPARATIEWERKZAAMHEDEN

 1. Een overeenkomst inzake de reparatie van een zaak houdt tevens in de opdracht tot het wegnemen van tekortkomingen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijken.
 2. Lasaulec B.V. wordt eigenaar van de onderdelen en de materialen van de zaak die in het kader van de reparatiewerkzaamheden zijn vervangen zonder terzake een vergoeding verschuldigd te zijn.
 3. Lasaulec B.V. brengt voor de door haar uit te voeren reparatiewerkzaamheden de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven in rekening.
 4. Een door Lasaulec B.V. in de overeenkomst opgegeven prijsindicatie geldt slechts bij benadering en is gebaseerd op het wegnemen van de op dat moment zichtbare tekortkoming.
 5. Een prijsindicatie ontneemt Lasaulec B.V. niet het recht om eventuele kosten boven het bedrag van de indicatie in rekening te brengen.
 6. In geval is overeengekomen dat Lasaulec B.V. een tekortkoming in een zaak onderzoekt, zal Lasaulec B.V. dit onderzoek uitvoeren tegen de bij haar op het moment van de totstandkoming van die overeenkomst geldende tarieven.

ARTIKEL 29 – INSPECTIE / CERTIFICERING - WERKZAAMHEDEN

 1. Een overeenkomst inzake de inspectie/certificering van een zaak houdt in de uitvoering van de in die overeenkomst specifiek omschreven werkzaamheden op de in die overeenkomst omschreven plaats.
 2. Andere werkzaamheden, waaronder mede begrepen de levering van zaken dan die vermeld in die overeenkomst zijn daarin niet begrepen.
 3. Lasaulec B.V. zal naast de in de overeenkomst omschreven vergoeding te allen tijde aan de opdrachtgever in rekening brengen tegen de alsdan bij haar geldende tarieven de kosten veroorzaakt doordat niet terstond op de afgesproken tijd met de werkzaamheden een aanvang worden gemaakt of deze niet continu kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van een niet aan Lasaulec B.V. toe te rekenen oorzaak.

ARTIKEL 30 – AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. In het geval Lasaulec B.V. bij de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, geldt het navolgende:
  1. Lasaulec B.V. heeft de leiding van de werkzaamheden en bepaalt de wijze alsmede de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden.
  2. De opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgdragen dat:
   • het personeel van Lasaulec B.V. de mogelijkheid heeft de werkzaamheden aan te vangen en deze gedurende de normale werkuren en in geval door Lasaulec B.V. aan de opdrachtgever is meegedeeld, buiten de normale werkuren voort te zetten alsmede dat geschikte behuizing en/of voorzieningen voor dit personeel aanwezig zijn.
   • de ruimte waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd toegankelijk is voor door Lasaulec B.V. te bepalen werktuigen alsmede voldoet aan door Lasaulec B.V. te stellen eisen.
  3. De opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor:
   • de uitvoering van werkzaamheden of het aanbrengen van werken of voorzieningen die naar het oordeel van Lasaulec B.V. voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of de te monteren zaak nodig zijn.
   • het ter beschikking stellen van personeel, werktuigen en andere zaken die naar het oordeel van Lasaulec B.V. voor het uitoefenen van de werkzaamheden nodig zijn.